การแสดงผลการวิเคราะห์ ประเมิน ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอธิการบดี

แบบ RM1 สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564 หลังจากนำเข้าที่ประชุม คกก.ความเสี่ยง สนอ.