ข่าวประชาสัมพันธ์

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานอธิการบดีพร้อม                      บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ และเข้าร่วมพิธีถวายพระพร            ชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า          กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับลงนาม        ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิสิษฏ์ ชั้น 7 อาคาร                เฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรม             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอ                   กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                       กิจกรรม ที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management)         เรื่อง เทคนิคการพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่                 สูงขึ้น ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์           อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

               เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคาร          เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายกิตติศักดิ์                        กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็น            วิทยากรบรรยายเรื่องข้าราชการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม

            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย                           รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี       ปทุมวัน มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้           อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้การ                 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่ม               บริหารการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ         ทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จำนวน  6 ท่าน

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16- 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์        วิทยาลัยดุสิตธานี  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์                        อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม              นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน            อธิการบดี และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมโครงการ ภาคี        เครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ที่วิทยาลัยดุสิตธานี              โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ให้โอวาท          กับนักเรียนในโครงการฯ 

              เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  เวลา 09.29 น.                                      รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี        ปทุมวัน และนายกิตติศักดิ์  กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ        สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ          ศิษย์เก่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านวังด้ง ดำเนินพิธีบวงสรวง            ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณเทวาลัย ศูนย์การ              เรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง                              จ.กาญจนบุรี    โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ              ประกอบพิธีบวงสรวงฯ ดังกล่าว

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                    โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันฯ จัดโครงการ วันกีฬาปุมวัน            PIT Sport Day (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2566)  โดยมีประธานสภา                  คณาจารย์และข้าราชการ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์                        ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็น                  ประธานเปิดโครงการ และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทน        ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ สนามกีฬาสถาบัน                      เทคโนโลยีปทุมวัน

              วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 65 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์                      ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย        นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน            อธิการบดี เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ                อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / อธิการบดีมหาวิทยาลัย/            สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้า                  ลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี              สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล              จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 

               เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ  ห้อง        ประชุมประดู่บาน 1 ได้มีการประชุมการประเมินความโปร่งใส ITA โดยมี            รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี        ปทุมวัน เป็นประธานการประชุม และนายกิตติศักดิ์  กาญจนรัชต์ รักษา            ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ        ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน                      เทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมทำสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ในการต่อต้านการ                ทุจริต

              เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย             รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรรัตน์ อธิการบดี นายกิตติศักดิ์           กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อม         ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา           พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                 บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 5 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกใน                       พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ อีกทั้ง ยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 9.15 น.                                      รองศาสตราจารย์  ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบัน                        เทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ประเดิม              สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้แทนราชสกุล สวัสดิวัตน์ ผู้แทนจากราชสกุล                      สวัสดิวัตน์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบัน                      เทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมรำลึกวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์              10 ธันวาคม 2565 และสำนึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้า                    บรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จ                พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน        โดยมีนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ                    สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธี

              เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยี                 ปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี               สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการ           แทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร                       คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวัน                 สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช               มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2565) เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกใน           พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7       อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย         รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อธิการบดี ให้การต้อนรับ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย โดยได้รับเกียรติ         จาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม         พระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยี             ปทุมวัน โดยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ         สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย