คู่มือปฏิบัติงาน

Title
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นางธัญรัตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)
 1 file(s)  3 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน 25/03/2022 Download
แบบแสดงภาระงาน รักษาราชการแทน ผอ.สนอ. ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์
 1 file(s)  6 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน 31/08/2021 Download
แบบแสดงภาระงาน รักษาราชการแทน ผอ.สนอ. ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์
 1 file(s)  3 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน 31/08/2021 Download
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี (นางธัญรัตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)
 1 file(s)  12 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน 17/09/2021 Download
คู่มือปฏิบัติงานนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์
 1 file(s)  10 downloads
คู่มือปฏิบัติงาน 09/02/2021 Download