กองพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายกิจการและสวัสดิการนักศึกษา

ฝ่ายวินัยนักศึกษาฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา (สถานพยาบาล)