ประวัติ

สำนักงานอธิการบดี

          สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระยะแรกได้จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2541 ได้กำหนด ชื่อหน่วยงานว่าสำนักงานอธิการ โดยมีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้บริหารสูงสุด ต่อมาพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 77 ก ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  โดยเฉพาะสำนักงานอธิการ ได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานอธิการบดี” และมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บริหารงานจนถึงปัจจุบัน
          ในปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดีมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง  รวมบุคลากรทั้งหมด 54 คน และมีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี   

         ปรัชญา : บริการฉับไว  โปร่งใสในคุณภาพ

         ปณิธาน : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบงานให้เป็นมาตรฐานสากล

         วิสัยทัศน์ : สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ  นโยบายของสถาบัน