ประวัติสำนักงานอธิการบดี

          ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่ตั้ง 833 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระยะแรกได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2541 ให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดังนี้
(1) สำนักงานอธิการ
(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในปี พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 77 ก ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยเฉพาะสำนักงานอธิการ ได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานอธิการบดี”
ในปี พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานอธิการบดี
(2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
(5) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2550 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
(1) กองกลาง
(2) กองนโยบายและแผน
(3) กองพัฒนานักศึกษา
ในปี พ.ศ. 2553 สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีมติอนุมัติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน พ.ศ. 2553 เพื่อให้การบริหารราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรประกาศการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าวในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักงานอธิการบดีมีการจัดตั้งส่วนราชการเพิ่ม จำนวน 2 กอง ประกอบด้วย กองคลัง และกองบริการการศึกษา ดังนั้นสำนักงานอธิการบดีจึงมีส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การดูแล จำนวน 5 กอง และมีหน่วยงานย่อยสังกัดกองต่าง ๆ ได้แก่
(1) กองกลาง ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย ดังนี้
(1.1) งานธุรการ
(1.2) งานการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1.3) งานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
(1.4) งานอาคารสถานที่
(2) กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย ดังนี้
(2.1) งานวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ
(2.2) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(3) กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยงายย่อย ดังนี้
(3.1) งานกิจการนักศึกษา
(3.2) งานสวัสดิการนักศึกษา
(3.3) งานกองทุนเพื่อการศึกษา
(4) กองคลัง ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ดังนี้
(4.1) งานการเงิน
(4.2) งานบัญชี
(4.3) งานพัสดุ
(5) กองบริการการศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย ดังนี้
(5.1) งานทะเบียน/ประมวลผลและหลักสูตร
(5.2) งานห้องสมุด
(5.3) งานพิมพ์
ในปี พ.ศ. 2555 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองพัฒนานักศึกษา โดยอธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสาม มาตรา 29 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 ให้แบ่งส่วนราชการภายในกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้
(1) งานสวัสดิการนักศึกษา
(2) งานกิจการนักศึกษา
(3) งานวินัยนักศึกษา

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2558 ขึ้น ซึ่งการกำหนดโครงสร้างดังกล่าวทำให้สำนักงานอธิการบดีมีกองและหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีการลดส่วนราชการลง จำนวน 2 กอง ประกอบด้วย กองคลัง และกองบริการการศึกษา ดังนั้นสำนักงานอธิการบดีจึงมีส่วนราชการที่อยู่ภายใต้การดูแล จำนวน 3 กอง และมีหน่วยงานย่อยสังกัดกองต่าง ๆ ได้แก่
(1) กองกลาง มี 4 ฝ่าย ดังนี้
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(ค) ฝ่ายอาคารสถานที่
(ง) ฝ่ายการคลัง
(2) กองนโยบายและแผน มี 3 ฝ่าย ดังนี้
(ก) ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ข) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(ค) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(3) กองพัฒนานักศึกษา มี 4 ฝ่าย ดังนี้
(ก) ฝ่ายกิจการและสวัสดิการนักศึกษา
(ข) ฝ่ายวินัยนักศึกษา
(ค) ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา
(ง) ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ประกาศสถาบนเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่านคณะ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ดังนี้
ข้อ 5 สำนักงานอธิการบดี มีส่วนราชการที่มีฐานะเที่ยบเท่ากองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนดลยีปทุมวัน พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) กองกลาง
(2) กองนโยบายและแผน
(3) กองพัฒนานักศึกษา
ข้อ 10 ให้แบ่งส่วนงานภายในกองกลาง ในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อ 5 (1) ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(2) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(3) ฝ่ายอาคารสถานที่
(4) ฝ่ายการเงิน
(5) ฝ่ายบัญชี
(6) ฝ่ายพัสดุ
(7) ฝ่ายกฎหมาย
(8) ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ข้อ 11 ให้แบ่งส่วนงานภายในกองนโยบายและแผน ในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อ 5 (2) ดังนี้
(1) ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(2) ฝ่ายวิชากการและประกันคุณภาพการศึกษา
(3) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ข้อ 12 ให้แบ่งส่วนงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อ 5 (2) ดังนี้
(1) ฝ่ายทะเบียนและผลการศึกษา
(2) ฝ่ายกิจการและสวัสดิการนักศึกษา
(3) ฝ่ายวินัยนักศึกษา
(4) ฝ่ายแนะแนวและสหกิจนักศึกษา
(5) ฝ่ายห้องสมุด
ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดี นับเป็นส่วนราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจหลักที่สำคัญของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนและงบประมาณ การให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การเงินและการคลัง รวมถึงการบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
รายนามผู้เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำนักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน)
1. นายประพจน์ จิระสกุลพร หัวหน้าสำนักงานอธิการ
2. ดร.ศุลีพร เศวตพงษ์ หัวหน้าสำนักงานอธิการ
3. นางวิไลพร สุวัฒนพันธุ์กุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
4. นายกฤษณ์ จันทนะโกเมษกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5. นางกัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงพร ฉันทากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
8. นายสิทธิเทพ สิมะเสถียร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
9. นายเกียรติชัย อ่ำครองธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ จิระสกุลพร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
11. นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
12. นางสาวประภาพร เตโช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
13. นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี