ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา : บริการฉับไว โปร่งใสในคุณภาพ

ปณิธาน : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบงานให้เป็นมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ : สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

นโยบายของสถาบัน

พันธกิจ
               1. การให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการนักศึกษา
               2. การบริการทรัพยากร และการสนับสนุนการบริหารภายในสถาบัน
               3. ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์
               1. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีอย่างสร้างสรรค์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
               2. พัฒนากระบวนการบริการจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ/พัฒนาการ
                   บริการสำนักงานอธิการบดีให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน
               3. การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
               4. การพัฒนาสภาพแวดล้อม และพัฒนาสุนทรียภาพเพื่อการเป็นสถาบันฯ
                   ที่ดีในการสร้างสรรค์

เป้าประสงค์
               1. บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคม
               2. สืบสาน สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
               3. สถาบันฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์
               1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้มีความรู้ความสามารถ
                   ทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ
               2. ปรับเปลี่ยนระบบการบริการจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลง
               3. ส่งเสริม สนับสนุน ใหมีการใช้ข้อมูลจากระบบ MIS
               4. เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
               5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
               6. พัฒนาพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้