คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการเตรียมความพร้อมสิ่งที่ควรทราบหากต้องการดำเนินการ “บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง”​

แผนพัฒนาบุคลากรกองคลังและพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

คู่มือการเตรียมความพร้อมสำหรับขออนุมัติจ้างปรับปรุง

คู่มือการบันทึกข้อมูลโดยระบบ (e-GP)

คู่มือการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

คู่มือการเตรียมความพร้อมสิ่งที่ควรทราบหากต้องการดำเนินการ “บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง”