ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผอ.กิตติศักดิ์

โทร : 02-104-9099 ต่อ 1000 - 1

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา