หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงายภายใน สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน

เบอร์โทร

กองกลางโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1100 – 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1112 – 3
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1122 – 3
ฝ่ายอาคารสถานที่โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1130 – 2
ฝ่ายการเงินโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1210 – 3
ฝ่ายบัญชีโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1220 – 1
ฝ่ายพัสดุโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1230 – 3
ฝ่ายกฎหมายโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 6040 , 1151
ฝ่ายสื่อสารองค์กรโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1140 – 2
กองนโยบายและแผนโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1300 
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1310
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาโทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1320 – 21
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1330
กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1400
ฝ่ายกิจการและสวัสดิการนักศึกษา โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1430
ฝ่ายวินัยนักศึกษา โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1410 , 1412
ฝ่ายทะเบียนและการวัดผลการศึกษา โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1510 – 13
ฝ่ายห้องสมุด โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1440
ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา โทรศัพท์ 02 104 9099 ต่อ 1420