บุคลากร

สำนักงานอธิการบดี

 

นางสาวประภาพร เตโช นางพิรญาณ์ เส็งประสาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองกลาง

 

นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ นางธัญรัตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวธมกร โกจารย์ศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายศักดิพัฒน์ สมวงค์ นางสาวชมพูนุท สุ่มมาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจำนงค์ ซ่อนกลิ่น นางวันดี สีที นายวสุ บัวแก้ว
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

 นางสาวลภัสรดา พุ่มพวง  นางสาวจิรวัส อินทร์สวรรค์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  บุคคลากร
นางสาวกชพร ใยกระโทก นางสาววรนุช นาคประสม นางสาวสกีน่า แจ้งวิถี
บุคคลากร บุคคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 
นายสิทธิเทพ สิมะเสถียร นางสาวสุชาดา ศรีแก้วประพันธ์  นายบุญรอด งามเมือง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  ผู้ปฎิบัติงานบริหาร  ลูกจ้างประจำ
นายสนอง บุญประเสริฐ นายสมชาย เชยนิ่ม นายไพศาล ทรงหมู่
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ
นายณรงค์ศักดิ์ พันธ์ศรี นายบุญรือ บุบผา นายสุรเดช รักวงษ์
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติงาน

  ฝ่ายการคลัง

 

   
  นางสาวอรทัย ศรีษะเกษ
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง
 
  งานการเงิน

 

     
นางสาวอัมพร สุขานุยุทธ์   นางสาวภัทรินธรณ์ บุญจุ้ย
รักษาในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน นักวิชาการการเงินและบัญชี