คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในสำนักงานอธิการบดี

 Title  Categories  Update Date  Download
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี คำสั่ง 22/06/2022 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี คำสั่ง 22/06/2022 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี คำสั่ง 22/06/2022 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี คำสั่ง 22/06/2022 ดาวน์โหลด